คำนวณวันคลอดเลือกวันแรกของประจำเดือนที่มาครั้งสุดท้าย


รอบประจำเดือนของคุณมีระยะห่างกี่วัน*การนับรอบเดือน เช่น เดือน กันยายน มีประจำเดือนมาวันแรกวัน ที่ 28 เดือนต่อไป เดือนตุุลาคม ประจำเดือนมาวันแรกวันที่ 26 กรณีนี้ระยะห่างรอบเดือนก็จะเท่ากับ 28 วัน
0){ $p_guid=$p_zia['guid']; $p_guid2= str_replace(".jpg","-120x90.jpg",$p_guid); }else{ $p_guid2= "http://guruobgyn.com/wp-content/uploads/2013/03/pregnant2-120x90.jpg"; } $page_zia = "
คำนวณวันคลอด,ตั้งท้อง,ท้อง,ตั้งครรภ์
$post_title$p_guid3
"; echo $page_zia; } ?>